Säännöt

Nokian Kuvataiteilijat ry:n säännöt

Yhdistyksen virallinen nimi on Nokian Kuvataiteilijat r.y. ja kotipaikka Nokian kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. olla yhdyssiteenä kuvaamataidetta harrastavien henkilöiden, kuvataitelijoiden ja kuvataidejärjestöjen kesken;
 2. toimia yhdistyksen jäsenten harrastuksen ylläpitämiseksi ja taidon kehittämiseksi;
 3. tehdä valistustyötä ympäristössään kuvaamataiteen alalla ja
 4. toimia yleensä kuvaamataiteen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, taidenäyttelyitä, retkeilyjä sekä harjoittaa kurssi- ja julkaisutoimintaa.

Nokian Kuvataiteilijat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi anoa Suomen kansalainen. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi sellaisen henkilön, joka on osallistunut yhteen jurytettyyn näyttelyyn tai osoittanut aktiivisuutta kuvataiteen tekemisessä. Jäsenanomukset tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostitseyhdistykselle. Jäsenanomukseen tulee liittää ansioluettelo taiteellisesta työskentelystä.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön, joka erikoisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja julkisäädöksiä.

Varsinainen jäsen suorittaa vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

Yhdistyksen yleiskokous voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai joka julkisella esiintymisellään ja käytöksellään vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Jäsenen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna ei maksa jäsenmaksua katsotaan eronneen yhdistyksestä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa. Muita yhdistyksen kokouksia voidaan pitää hallituksen kutsusta tai vähintään 1/10 jäsenistä kirjallisesti perustellen sitä pyytäessä hallitukselta. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen vähintään viikkoa aikaisemmin jossakin paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja sähköpostitse jäsenille jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä todetaan kokouksen laillisuus;
 2. esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus;
 3. esitetään toiminantarkastajain lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 4. valitaan uutta toimikautta varten erovuorossa olevat yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
 5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa;
 6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Äänestyksessä on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö lukuun ottamatta sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevia päätöksiä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku läsnä olevista vaadi suljettua äänestystä.

11§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on ennen tammikuun 31 päivää jätettävä toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne lausunnollaan varustettuna hallitukselle helmikuun 15 päivään mennessä.

12§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä on koolla.

13§

Hallituksen tehtävänä on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 3. toimeenpanna kokousten tekemät päätökset ja
 4. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa sekä hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta.

Hallitus voi harkintansa mukaan palkata yhdistykselle toimihenkilöitä.

14§

Ainoastaan hallitus on oikeutettu antamaan julkisia selostuksia yhdistyksen toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä vain hallituksen suostumuksella. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista on tehtävä esitys hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta.

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen valtuutuksessa määrättävällä tavalla.

16§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa.

17§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistamiseen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa sama ääntenenemmistö. Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.

18§

Jos päätös yhdistyksen purkamisesta on edellä määrätyssä järjestyksessä syntynyt, jätetään yhdistyksen kaikki sillä hetkellä omistama omaisuus, senjälkeen kun velat on maksettu, Nokian kaupungille käytettäväksi taideteosten hankkimiseen julkisiin rakennuksiin tai yleisiin puistoihin.

19§

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Nokialla, helmikuun 19 päivänä 2018